हिंदी
Login Sign Up
Hindi-English > ग्रीवास्थि

ग्रीवास्थि

Click here to translate "ग्रीवास्थि" by computers
संवेगार्थ
sound:samvegartha
translation: emotive import emotive meaning
details>>>
स्वार्थी ढंग से
sound:svarthi dhamga se
translation: selfishly
details>>>
ग्रंथि स्राव
sound:gramthi srav
translation: glandular secretion
details>>>
नि:स्राव ग्रंथि
sound:ni:srav gramthi
translation: exudate gland
details>>>
बहि:स्रावी ग्रंथि
sound:bahi:sravi gramthi
translation: exocrine gland
details>>>
बहिःस्रावी ग्रंथि
sound:bahihsravi gramthi
translation: exocrine gland
details>>>
स्थिर वाताग्र
sound:sthir vatagra
translation: stationary front
details>>>
स्रावी ग्रंथि
sound:sravi gramthi
translation: secreting gland
details>>>
ग्रंथ विन्यास
sound:gramtha vinyas
translation: book arrangement
details>>>
ग्रंथ विन्साय
sound:gramtha vinsaya
translation: book arrangements
details>>>
रंग स्थायित्व
sound:ramga sthayitva
translation: colour fastness
details>>>
वेग स्थिरांक
sound:veg sthiramka
translation: velocity constant
details>>>
सेवार्थी वर्ग
sound:sevarthi varga
translation: clientage
details>>>
स्वायत्त ग्रंथि
sound:svayata gramthi
translation: autonomous complex
details>>>
स्वायत्‍त ग्रंथि
sound:svayata gramthi
translation: autonomous complex
details>>>
स्वार्थ-प्रयोग
sound:svartha-prayog
translation: pleonasm
details>>>
स्वेद ग्रंथि
sound:sved gramthi
translation: sweat gland
details>>>
स्वेदधर ग्रंथि
sound:svedadhar gramthi
translation: sudoriferous gland
details>>>
पुरःस्थ ग्रंथि विद्रधि
sound:purahstha gramthi vidradhi
translation: prostatic abscess
details>>>
वाल्व ग्रंथि का रिसाव
sound:valva gramthi ka risav
translation: leakage of flange
details>>>
व्यवस्थित ग्रंथ-सूची
sound:vyavasthit gramtha-suci
translation: systematic bibliography
details>>>
रोगी वीथी
sound:rogi vithi
translation: sick bay
details>>>
स्वेदोत्सर्गी ग्रंथि
sound:svedotsargi gramthi
translation: eccrine sweat gland
details>>>
कस्तूरी स्रावी ग्रंथि
sound:kasturi sravi gramthi
translation: musk secreting gland
details>>>
पूर्ण स्रावी ग्रंथि
sound:purna sravi gramthi
translation: holocrine gland
details>>>

What is the meaning of ग्रीवास्थि in English and how to say ग्रीवास्थि in English? ग्रीवास्थि English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.